STAGES II
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in het office management - afstudeerrichting: Medical management assistant
3de jaar professionele Bachelor in het office management - afstudeerrichting: Medical management assistant
3de jaar professionele Bachelor in het office management - afstudeerrichting: Medical management assistant
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 450.0
Totale studietijd [D] 600.0
Studiepunten [E] 24
Niveau gespecialiseerd
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Anita Van Geit
Referentie ECOMGM03A00011
 
Trefwoorden
Stage, projecten

Doelstellingen
Eerste kennismaking met het werkveld met het doel het beroepsprofiel te concretiseren.
Toepassen van verworven technische kennis en attitudes in het medisch werkveld.
Verwerven en optimaliseren van technische vaardigheden.
Verwerven en optimaliseren van specifiek beroepsgerichte attitudes.

Leerinhoud
Afhankelijk van de stage-instelling: de leerinhouden worden gedefinieerd in de taakomschrijving.
Het uitwerken en redigeren van een stageverslag, gesteund op de uitgevoerde taken, specifiek voor de betrokken stagedienst.

Begincompetenties
Beheersen van de competenties van de voorafgaande modules.

Eindcompetenties
INLEIDENDE BESCHOUWINGEN
De stage heeft als hoofddoelstelling de studenten toe te laten een ruim werkveld te exploreren in verschillende typisch medisch gerichte diensten. Hierbij integreren zij de diverse leerinhouden, vaardigheden, en competenties binnen een reëel werkklimaat (ziekenhuizen, privé-praktijken, farmaceutische bedrijven...). Er worden in principe 2 stageplaatsen voorzien, één toegewezen door het departement en een tweede dienst gekozen door de student. Hierbij wordt rekening gehouden met het profiel, de voorkeuren van de student en de stageplaats van het tweede jaar. De student kan ook opteren voor een buitenlandse stage die dan de volledige stageperiode doorloopt.
De competenties die aan bod komen tijdens de stage kunnen verschillen in functie van de stageplaats.
Volgende competenties komen aan bod:

Denk- en redeneervaardigheid
Dit komt reeds aan bod tijdens de voorbereidende fase. De studenten moeten zich inderdaad een aantal belangrijke vragen stellen om uit te maken welke voor hen de geschikte stageplaats zou zijn. Vervolgens moeten zij de nodige stappen ondernemen om een stageplaats te vinden. Alle taken die tijdens een stage aan bod komen vergen denk- en redeneervaardigheid.

Het verwerven en verwerken van informatie
Binnen het volledig stageproces worden de studenten geconfronteerd met nieuwe informatie die zij moeten kunnen assimileren en verwerken in concrete werksituaties.

Het vermogen tot kritische reflectie en projectmatig werken
Gezien de aard van medische informatie is het vermogen tot kritische reflectie en projectmatig werken, een ‘must’.

Creativiteit
Creativiteit gecombineerd met andere attitudes kan leiden tot betere taakverdeling, efficiëntere werkvormen en is tevens een belangrijk instrument bij het zoeken naar doelgerichte oplossingen.

Het vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen, oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
Communicatie speelt constant een essentiële rol in het takenpakket van een Medisch management assistant.

Een ingesteldheid tot levenslang leren
Tijdens de stage zullen de studenten constateren dat zij een goede basis bezitten om in het beroepsleven te kunnen functioneren maar dat elke sector/onderneming zijn eigen specificiteit bezit en er dus constant moet "bijgeleerd" worden.

Teamgericht kunnen werken
Als draaischijf tussen patiënten, artsen, paramedici en andere moet de Medisch management assistant teamgericht kunnen werken.

Het besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk
Dit besef wordt gestimuleerd van zodra de student in aanraking komt met zijn/haar nieuwe stagedienst.
De confrontatie met de praktijk zal deze competentie intensifiëren.

Beroepsspecifieke competenties op het niveau van een beginnend beoepsbeoefenaar
Tijdens de stage krijgen de studenten de kans om de beroepsspecifieke competenties te verwerven of uit te breiden.

In de voorbereidende fase kunnen volgende doelstellingen aan bod komen:
Contacten leggen met instellingen
Kunnen argumenteren
Vaststellen welke tekorten er zijn bij zichzelf op het vlak van beroepstechnische kennis en van sociale en communicatieve vaardigheden
Het efficiënt opzoeken van informatie
Autonoom en op aanwijzing correspondentie opstellen en afhandelen
Stukken verzamelen, sorteren, coderen om in een dossier op te bergen
Afspraken voorbereiden, regelen en maken.
Problemen onderkennen
Analytisch en probleemoplossend denken
Logisch denken en oordeelsvermogen
Op een kritische manier een zwakte/sterkteanalyse maken
Voldoende snel juiste keuzes maken

Verantwoordelijkheidszin
Betrouwbaarheid
Zin voor initiatief
Assertiviteit
Communicatiegerichtheid
Contactbereidheid
Respecteren van afspraken
Precisie en nauwkeurigheid
Beslissingsvermogen
Orde, netheid
Tegen deadlines kunnen werken
Doorzettingsvermogen
Zelfstandigheid
Passende omgang
Op een logische manier een argumentatie opbouwen

Tijdens de stage zelf
komen de verschillende competenties al dan niet voor in functie van de stageplaats en de inhoud van de stage.

Algemene competenties:
Kennis
Organisatie
Communicatie
Kennismaking met andere bedrijfsculturen

Vaardigheden
Oplossingsstrategieën toepassen in probleemsituaties uit de beroepspraktijk

Attitudes
Stressbestendigheid
Inlevingsvermogen en multiculturalisme
Betrokkenheid
Verantwoordelijkheid
Assertiviteit
Samenwerking
Resultaatgerichtheid

Algemeen beroepsgerichte competenties:
Kennis
Beheersing van het Nederlands en de vreemde talen
Beheersing van informaticatoepassingen
Inzicht in presentatietechnieken en hulpmiddelen
Kennis van de vereisten voor correct, duidelijk, aantrekkelijk en gepast formuleren
Kennis van communicatie en correspondentie
Kennis van agendabeheer
Kennis van verwerking van medische brieven en farmaceutische teksten
Kennis van Medische registratie
Ondersteuning van de hulpverlener en diagnosestelling door de zorgverstrekker
Vertalen van medische brieven en nakijken van farmaceutische teksten

Vaardigheden
Teamgericht kunnen werken
Uitvoeren van taken
Interne en externe contacten onderhouden
Organiseren van informatie
Deontologisch omgaan met confidentiële informatie

Attitudes
Dienstverlenende gerichtheid
Kennis voortdurend actualiseren
Kritische ingesteldheid
Zin voor planning
Discretie
Zin voor correct taalgebruik
Stressbestendigheid
Timemanagement

Specifiek beroepsgerichte competenties:
Kennis
Kennis van bedrijfscultuur en huisstijl
Verschillende vormen van verslaggeving
Kennis van telefoon en e-mailetiquette
Kennis van omgangsvormen en beschikbare middelen in diverse communicatiesituaties
Kennis van wetgeving op ziekenhuizen
Kennis van risico’s van het medisch personeel
Kennis van regeling betalende derde
Kennis van ziekenhuisfinanciering
Kennis van nomenclatuur van geneeskundige verstrekking
Kennis van administratieve organisatie van het RIZIV
Kennis van MVG- en MPG-procedure en feedback
Kennis van MKG-controleprogramma
Kennis van medische terminologie ook in het Frans, Engels en Duits
Kennis van medisch beroepsgeheim
Kennis van begeleiding van patiënten

Vaardigheden
Communicatief zijn richting klanten en medewerkers
Informatieve en commerciële tekstsoorten die courant voorkomen in zakelijke communicatie opstellen
Toepassen van deontologische regels verbonden aan de beroepen van Medisch management assistant

Attitudes
Dienstverlenende ingesteldheid naar klanten en medewerkers
Geïnteresseerd omgaan met informatie
Afspraken strikt nakomen

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Afhankelijk van de stage-instelling.

Studiekosten
De eventuele kosten verbonden aan de stage zijn ten laste van de student. De stage wordt niet bezoldigd.
De kosten verbonden aan de redactie en het kopiëren van het stageverslag zijn eveneens ten laste van de student.

Studiebegeleiding
Een stagebegeleider (onderwijsinstelling) en een stagementor (stage-instelling) begeleiden de stage.

Onderwijsvormen
Zelfstandig werk
Teamwork
Zelfstudie
Casestudie

Evaluatievorm
Tussentijdse evaluatie:
dit formulier wordt halfweg de stageperiode door de stagementor ingevuld en geeft een beeld van de prestaties op dat moment. Bij eventuele opmerkingen zal de stagebegeleider de student informeren zodat de hij/zij zichzelf kan bijsturen.

Eindevaluatie:
dit uitgebreid formulier wordt eveneens door de stagementor ingevuld. Het geeft een volledig beeld niet enkel van de technische prestaties van de student maar tevens van de attitudes en andere competenties. Hierbij wordt rekening gehouden met taken die de student weinig of net heel vaak heeft moeten uitvoeren.

Eindquotering:
de eindquotering gebeurt door de stagebegeleider(s) in samenspraak met de optiecoördinator en is verdeeld als volgt:
stagedossier (stagedocumenten) : 10 %
stage: 20% tussentijdse evaluatie en 50% eindevaluatie
stageverslag: 20%

Algemene criteria gehanteerd voor de beoordeling van het stagedossier en -verslag: efficiëntie, kwaliteit, diepgang van de reflectie, autonomie, nakomen van de afspraken, zorg, communicatie, etc.

OP-leden